Pages

Wednesday, June 13, 2012

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ(Genocide) ဆီ ဦးတည္ေနၿပီလား ...


        
          ယဥ္ေက်းမႈတုိင္းလိုလုိမွာ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ႏုိင္ငံသား၊အသားအေရာင္၊လိင္ စတဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို အေျချပဳၿပီး ငါတို႕နဲ႕သူတို႕ဆိုတဲ့ '' Us and Them'' ခြဲျခားမႈေတြရွိတတ္ပါတယ္။ ရန္၊ ငါ စည္းျခားတယ္လို႕လဲ ဆိုႏုိင္တာေပါ့။ ငါတုိ႕ ဂ်ာမာန္ေတြ၊ သူတို႕က ဂ်ဴးေတြ၊ ငါတို႕က ဟူတူေတြ၊ သူတို႕က တြတ္စီေတြ စသည္ျဖင့္ လူလူခ်င္းအမ်ိဳးအစားခြဲျခားလိုက္ျခင္း (Classification) ဟာ Genocide လို႕ေခၚတဲ့ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အစမွတ္လို႕ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ေရာယွက္ေနေသာ ဆက္ႏြယ္မႈေတြရွိမေနတဲ့ လူမ်ိဳးစုႏွစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခုထက္ပိုၿပီးရွိၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားပါတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ဖို႕ ကာကြယ္ႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ အဓိကစြမ္းအားကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈေတြ၊ အသားေရာင္ခြဲျခားမႈေတြကိုေက်ာ္လြန္ သြားတဲ့၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈနဲ႕ နားလည္မႈေတြကို တိုးပြားေစတဲ့၊ ပိုင္းျခားမႈေတြကို ေက်ာ္သြားတဲ့ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းကိုသာအားေပးတဲ့ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အစုအဖြဲ႕၊ အေဆာက္အအံုေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့လို႕ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းက ဘံုရပ္တည္ခ်က္ေတြကို မျဖစ္မေနရွာေဖြလာရၿပီး ... အဲဒီ့အခ်က္ကိုက လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြကို တားဆီးႏုိင္တဲ့ အဓိကစြမ္းအားျဖစ္လာပါတယ္။ အရိုးဆံုး နဲ႕ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြမ်ားမ်ားလုပ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းႏြယ္ယွက္ေနေသာ အက်ိဳးစီးပြားေတြ မ်ားမ်ားရွိေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႕ပါ။
          အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း (Classification) ဟာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားရံုနဲ႕ေတာ့ သိပ္ျပႆနာမရွိေသး ပါဘူး။ သူ႕ေနာက္ကေန ထပ္ခ်ပ္မကြာလုိက္လာတဲ့ ... အမည္တပ္တံဆိပ္ကပ္ျခင္း (Symbolization) ေၾကာင့္ အေျခအေနေတြက ပိုၿပီးရႈပ္ေထြးလာပါတယ္။ အုပ္စုတစ္ခုခုက အျခားအုပ္စုတစ္ခုခုကို အမည္နာမတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ တံဆိပ္တစ္ခုကပ္လုိက္ပါတယ္။
အသားအေရာင္ကိုလိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ၊ အဝတ္အစားကိုလုိက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ မတူညီေသာ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို လိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ားကို အုပ္စုတစ္စုထဲ သြတ္သြင္းလိုက္ၿပီး ... သူတို႕ဟာ ဂ်ဴးေတြပဲ၊ သူတို႕ဟာ ဂ်စ္ပစီေတြပဲ၊ သူတုိ႕ဟာ နီဂရုိးေတြပဲ စသည္ျဖင့္ တံဆိပ္တစ္ခုကပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ... ခြဲျခားမႈဟာပိုၿပီး ပီျပင္ထင္ရွားလာပါတယ္။ နာဇီေတြအုပ္စိုးစဥ္ကာလက ဂ်ဴးတုိင္းကို အ၀ါေရာင္ၾကယ္ပံုတံဆိပ္တပ္ခုိင္းထားတာမ်ိဳး၊ ကေမာၻဒီယားမွာ ခမာနီေတြအုပ္စိုးစဥ္ကာလက အေရွ႕ပိုင္းဇံုမွာရွိတဲ့ လူေတြကိုအျပာေရာင္လည္စည္းစီးေပးထားတာမ်ိဳးေတြ ဟာ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေျပာသြားၿပီးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းနဲ႕ အမည္တပ္တံဆိပ္ကပ္ျခင္း ႏွစ္ခုဟာ လူသားေတြလုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့အလုပ္ျဖစ္ၿပီး လူ႕ဂုဏ္သိကၡာညိႈးႏြမ္းေစတဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြလုပ္ေဆာင္ျခင္း (Dehumanization) ဆိုတဲ့ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ဦးမတည္ေသးသေရြ႕ေတာ့ မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။ အမည္အမွတ္တံဆိပ္တပ္ျခင္းေတြ ပေပ်ာက္ဖို႕ကေတာ့ မုန္းတီးမႈကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အမွတ္သေကၤတေတြကို တရားဥပေဒအရကို တားျမစ္ဖို႕လုိပါတယ္။ ဂိုဏ္းက႑တစ္ခုခုကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ အ၀တ္အစားေတြ ဝတ္ဆင္ျခင္းကိုလဲ ကန္႕သတ္သင့္ပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုရွိတာက ဥပေဒအရကန္႕သတ္တားျမစ္ျခင္းေတြဟာ လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအင္အားေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးကိုမရတဲ့ အခါ အရာမထင္တတ္ပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ... ဟူတူ၊ တြတ္စီ စတဲ့စကားလံုးေတြဟာ ... ၁၉၈၀ခုႏွစ္အထိ ရဝမ္ဒါဘာသာစကားအရ တားျမစ္ကန္႕သတ္ထားေပမယ့္ ... အမ်ားကလက္ခံသံုးစြဲ ခဲ့တာေၾကာင့္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
          တတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာညႈိးႏြမ္းေစျခင္း (Dehumanization) ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ အားႀကီးတဲ့ အုပ္စုက အားနည္းတဲ့ အုပ္စုရဲ႕  လူသားျဖစ္တည္မႈကို ျငင္းဆန္ခ်င္လာရာကေန စပါတယ္။ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားၿပီး အမည္တံဆိပ္တစ္ခုခုတပ္လိုက္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ေလးေတြကို တိရစာၦန္ေတြ၊ ေရာဂါသည္ေတြ၊ အဆင့္နိမ့္သူေတြ နဲ႕ တတန္းတစားတည္းထားလိုက္ၿပီး ... လူသားအျဖစ္ကေန ယုတ္ေလ်ာ့သူေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ လူဂုဏ္သိကၡာညႈိးႏြမ္းေစျခင္းဟာ ... သာမာန္က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြထက္ အမ်ားႀကီးပိုဆုိးပါတယ္။ အဲဒီ့အဆင့္မွာဆိုရင္ ... အမုန္းတရားကိုတိုးပြားေစတဲ့ ၊ ေဒါသကိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ ဝါဒျဖန္႕စာေတြ၊ ပံုေတြ၊ အသံလႊင့္မႈေတြကို ခပ္မ်ားမ်ားသံုးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ... လူထုအေနနဲ႕ ျမင္ရၾကားရသမွ်ေတြဟာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ေတြကိုဦးတည္တဲ့ လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြလား၊ အမွန္တကယ္ လူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုစိတ္နဲ႕ ေျပာတာေတြလားဆိုတာကို ခြဲျခားတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ၾကတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ... လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြကို တန္ျပန္ေခ်ဖ်က္ပစ္ႏုိင္တဲ့ စည္းစနစ္က်ေသာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ညီညြတ္ေသာ ကာကြယ္မႈ၊ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြအားနည္း တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ေနတဲ့ အမုန္းတရားတုိးပြားေစေသာ ဝါဒျဖန္႕မႈေတြကို အျမန္ဆံုးတားျမစ္ကန္႕သတ္ႏုိင္ဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။  အမုန္းတရားနဲ႕ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းသတ္ျဖတ္မႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႕လဲ လိုအပ္ပါတယ္။
          အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ တံဆိပ္ကပ္ျခင္း၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာညႈိးႏြမ္းေစျခင္းစတဲ့ အဆင့္ေတြေနာက္ မွာေတာ့ မိမိတို႕ မဟုတ္ေသာ အျခားအုပ္စုကို ႏွိပ္ကြပ္ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုတဲ့ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုခုက ... ေနာက္လာမယ့္အဆင့္ေတြကို လုပ္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ... အခိုင္အမာဖြဲ႕စည္းျခင္း (Organization) ဆိုတဲ့ အလုပ္ကို စလုပ္ပါေတာ့တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ... လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြကို အစိုးရတစ္ရပ္ရပ္(သို႕မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတစ္ခုခုက စုစည္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြက်ဴးလြန္ ဖို႕အတြက္ တိုက္ခုိက္ေရးအစုအဖြဲ႕ေလးေတြဖြဲ႕ၿပီး ေလ့က်င့္ေပးတာမ်ိဳး၊ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးတာမ်ိဳးေတြ ကိုစတင္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ... လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြအတြက္ အစီအစဥ္ကို စနစ္တက်ေရးဆြဲပါတယ္။ ဒီလိုအဆင့္မ်ိဳးကို ကာကြယ္ဖို႕ကေတာ့ ... အဲဒီ့လိုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ၿပီး တရားဥပေဒအရ အျပစ္ေပးဖို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။
          အုပ္စုမ်ားခြဲထုတ္ျခင္း (Polarization) လို႕ေခၚတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ... အစြန္းေရာက္ေတြက အမုန္းတရားကို တိုးပြားေစတဲ့ ဝါဒျဖန္႕မႈေတြကိုသံုးၿပီး အုပ္စုေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေအာင္ခြဲထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ... လူမ်ိဳးျခားမယူရ၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္မဆက္ဆံရ စတဲ့ ဥပေဒေတြေတာင္ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အစြန္းေရာက္သမားေတြဟာ ... ၾကားအျမင္ရွိသူေတြကိုလည္း ပစ္မွတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္္။ ဒါေၾကာင့္ ... ၾကားအျမင္ရွိသူေတြကိုကာကြယ္ျခင္း၊ အစြန္းမေရာက္ေသာ သမာသမတ္က်တဲ့အျမင္မ်ိဳးေတြကို မ်ားမ်ားျပန္႕ႏွံ႕ေစျခင္းနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအားျဖင့္ ... အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြကေန ကင္းလြတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္သမားေတြဟာ ... ပစ္မွတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုခုကို သူတို႕ရဲ႕ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို အေၾကာင္းျပဳ ခြဲျခားေရြးထုတ္(Identification)ၿပီး သတ္ျဖတ္ရမယ့္ စာရင္းကိုပါ ေရးဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။ က်ဴးလြန္ခံၾကရေတာ့မယ့္ လူအုပ္စုဟာ တံဆိပ္တစ္ခုခုကပ္ခံရတာမ်ိဳး၊ တစ္ေနရာရာကို အတင္းပို႕ခံရတာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာပါတယ္။ နာဇီေတြဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြအားလံုးကို ... ေခၽြးတပ္စခန္းေတြဆီပို႕တာမ်ိဳး၊ ဂတ္တိုလို႕ေခၚတဲ့ သီးျခားရပ္ကြက္ေတြဆီပို႕တာမ်ိဳး၊ စားနပ္ရိကၡာေခါင္းပါးၿပီး ငတ္ျပတ္ေသသြားႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြဆီ အင္အားသံုးပို႕ေဆာင္တာမ်ိဳးေတြဟာခြဲျခားေရြးထုတ္ျခင္း (Identification) ရဲ႕လကၡဏာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ Genocide လို႕ေခၚတဲ့ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြဟာလွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္တရား၀င္ စတင္လာပါေတာ့တယ္ ...။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို သတ္ျဖတ္သူေတြဘက္ကေတာ့ သူတုိ႕ရဲ႕ ပစ္မွတ္သားေကာင္ေတြကို လူအျဖစ္မသတ္မွတ္ေတာ့တာေၾကာင့္ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းျခင္း (Extermination) လို႕အမည္တပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ့လုိအျဖစ္အပ်က္မွာ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့သူေတြဘက္က ရွိတဲ့အားနဲ႕ ျပန္ၿပီးတံု႕ျပန္တာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ အျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း သံသရာထဲကို က်ေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။
          ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႕ေတာ့ ... (Denial) လို႕ေခၚတဲ့ ျငင္းပယ္ဖံုးကြယ္ျခင္းအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ေတြ အၿပီးမွာ က်ဴးလြန္သူေတြတိုင္းလိုလိုျပဳလုပ္တတ္ ၾကတဲ့အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္ျဖတ္ခံရသူေတြရဲ႕ အသက္မဲ့ခႏၶာေတြကို  က်င္းႀကီးေတြတူးၿပီး ျမွဳတ္ႏွံျခင္း၊ မီးရႈိ႕ဖ်က္စီးျခင္း၊ အေထာက္အထားေတြကို ေျဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ႏႈတ္ပိတ္ျခင္း ေတြကိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ... သူတို႕ဟာ သူတို႕ေတြ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို ျငင္းဆန္တတ္ၾကၿပီး ... အၿမဲလိုလို အက်ဴးလြန္ခံရသူေတြအေပၚ ျပစ္တင္ေျပာဆိုတာမ်ိဳးေတြလုပ္တတ္ပါတယ္။ က်ဴးလြန္သူအမ်ားစုဟာ ... ျပႆနာကိုအၿမဲေရွာင္လႊဲၿပီး အျခားသူေတြအေပၚပံုခ်ဖို႕ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။
          က်ေနာ္တို႕တုိင္းျပည္မွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ... လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြဆီ ဦးတည္သြားႏုိင္လား ...။ ဦးတည္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီ့လိုမျဖစ္ရေအာင္ က်ေနာ္တို႕ေတြဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲ။ က်ေနာ္တို႕ႏုိင္ငံအေနနဲ႕ အထက္မွာေရးထားတဲ့ အဆင့္ေတြထဲက ဘယ္အဆင့္ကိုေရာက္ေနၿပီလဲ ဆိုတာေလးကို အားလံုးဝုိင္းစဥ္းစားၾကည့္ၾကဖို႕ လိုမယ္ထင္ပါတယ္။ ဘယ္သူကမွ ဘယ္သူ႕ကို အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းပစ္ဖို႕မလိုအပ္ဘူးလို႕ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစဖို႕ က်ေနာ္တို႕ေတြ အျခားလူမ်ိဳးေတြကို မုန္းတီးျပေနဖို႕လဲ မလိုပါဘူး။ အခုေလာေလာဆယ္ ရခုိင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ပံုမွားယြင္းရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပႆနာရဲ႕ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာၿပီး အျခားေသာေဒသေတြကိုပါ ျပန္႕ပြားဆိုး၀ါးလာရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ(Genocide) ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ... ျမန္မာႏုိင္ငံသား အေျမာက္အမ်ားေသေၾကပ်က္စီးျခင္းနဲ႕အတူ ကမာၻမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သိကၡာက်ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႕ေတြအားလံုး ဘာပဲလုပ္လုပ္ ... ကိုယ့္လုပ္ရပ္တစ္ခုခုဟာ တုိင္းျပည္ကို အႏၱရာယ္တစ္ခုခုဆီတြန္းပို႕ေနတဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ေနမလား၊ တိုင္းျပည္ကို အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ ေအာင္ ကာကြယ္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးလားဆိုတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ ၿပီးေတာ့ ... ကိုယ္ေရးသမွ်၊ ကိုယ္ေျပာသမွ်၊ အြန္းလိုင္းေပၚမွာ ကိုယ္တင္သမွ်ေတြကိုလည္း တာဝန္ယူတတ္ၾကပါေစ။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


ေနဘုန္းလတ္

Gregory H.Stanton, President, Genocide Watch ရဲ႕ 8 Stages Of Genocide ကို ကိုးကားပါသည္။

34 comments:

demoje said...

ခဏေလးအတြင္းထိေရာက္စြာေရးနိုင္တဲ႔အကိုခ်ီးက်ဴးပါတယ္ဗ်ာ

ၿငိမ္းစိုးဦး said...

တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ အိမ္ရွင္ ၊ ဧည့္သည္ စည္းကမ္းမ်ားနဲပ ေနထိုင္ၾကရင္ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္သြားမယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္ ။

yehtut said...

အင္မတန္ေကာင္းတ့ဲေဆာင္းပါးေလးပါ

yehtut said...

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြျဖစ္ၾကတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ... လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြကို တန္ျပန္ေခ်ဖ်က္ပစ္ႏုိင္တဲ့ စည္းစနစ္က်ေသာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ညီညြတ္ေသာ ကာကြယ္မႈ၊ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေတြအားနည္း တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ေနတဲ့ အမုန္းတရားတုိးပြားေစေသာ ဝါဒျဖန္႕မႈေတြကို အျမန္ဆံုးတားျမစ္ကန္႕သတ္ႏုိင္ဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမုန္းတရားနဲ႕ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းသတ္ျဖတ္မႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႕လဲ လိုအပ္ပါတယ္။

Anonymous said...

ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္။ ကိုေနဖုန္းလတ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံက အင္တာနက္ေပၚမွာ ယခု ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ လတ္လြတ္စပယ္ေျပာတာေတြ ဆဲဆုိတာေတြေတြ႕ရတာ အျပင္ မီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႕ကပါ ပူးေပါင္းလႈံ႕ေဆာ္သေယာင္ေယာင္ေတြ႔ရတာ အရမ္း၀မ္းနည္း စိတ္ပ်က္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ သမုိင္းကိုမ်ားမ်ားေလ့လာခုိင္းရမယ္။ စာအုပ္စာေပမ်ားမ်ားဖတ္ခုိင္းရမယ္။ အခုလုိ ဘေလာ့ဂ္ေလာက မွာ ထင္ရွားတဲ့သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီဟာကိုေထာက္ျပတာ အမုန္းတရားပြားတဲ့ လႈံေဆာ္မႈေ တြေန႔စဥ္နီးပါးျမင္ေတြ႔ေနရလုိ႔ စိတ္ပ်က္မိသူကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္တစ္ခုပါပဲ။

Unknown said...

ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္းပါးမ်ိဳးေတြကို မ်ားမ်ား ေရးေပးႏိုင္ပါေစ.....

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
ေအာင္ေဇာ္ said...

အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ ဖတ္လုိ႕ေကာင္းတယ္ဆုိတာထက္ အလယ္အလတ္က်က် တင္ၿပသြားႏုိင္လုိ႕ပါ၊ တခ်ဳိ႕နာမည္ၾကီး(ၿပည္တြင္း) မီဒီယာေတြထက္ေတာင္ အဆင္အတန္းရွိရွိ တင္ၿပသြားပါတယ္။ ေလးစားပါတယ္၊ တာ၀န္၊သိကၡာ၊က်င့္၀တ္၊ စတာေတြကို ၿပည္တြင္းမီဒီယာတခ်ဳိ႕ စံတန္ဖုိးေတြ တက္လာေစခ်င္ပါသည္။

Anonymous said...

အင္မတန္ေကာင္းတ့ဲေဆာင္းပါးေလးပါ၊ ၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ.အေၿခအေနေတြနဲ.ကိုက္ညီတာမို.သင္ခန္းစာယူစရာပါ၊လူသားခ်င္းလူလိုၿမင္ၿပီးအၿပန္အလွန္ေလးစားနွိုင္ႀကပါေစ၊

စံပယ်ဖြူ said...

လူေတြ ႏွလံုးသားၾကီးၾကီးနဲ႔ ခ်စ္တတ္ၾကဖို႔၊ သေဘာထားအျမင္က်ယ္ျပီး ခြင့္လြတ္တတ္ၾကဖို႔ ကၽြန္မတို႔ စံနမူနာေကာင္းျပျပီး ၾကိဳးစားရမွာ ေပါ့ေနာ္။

ျမေသြးနီ said...

လက္ေတြ႔ၾကတဲ့ အျမင္မို႔ ႏွစ္သက္စြာ ဖတ္သြားပါတယ္၊ ျပန္လည္မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။

jasminephyu said...
This comment has been removed by the author.
jasminephyu said...

ရခိုင္အေရးနဲ႔ပက္သတ္ျပီး ေရးၾက၊ ဆဲၾက၊ ကြန္မန္႔ေတြေပးၾကတာေတြဖတ္ျပီး မတင္မက် ခံစားေနရတာ၊ ကိုေနဘုန္းလတ္ရဲ႔စာကိုဖတ္လိုက္ရေတာ႔ နဲနဲသက္သာသြားသလိုပဲ။ ကိုေနဘုန္းလတ္ရဲ႔ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆကို ေလးစားပါတယ္။ ျပန္မွ်ေ၀ပါရေစ။

Anonymous said...

The best post ever for me.

Unknown said...

hi beautiful blog. We have a big classified site in Myanmar. Please visit us back at: http://ads.com.mm/?cid=4fd60e51e4b0fa6db841e336&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_phung&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Khin Mg said...

ေဘာ(လ)ဂါ ေနဘုန္းလတ္ကို ေလးစားပါတယ္။ နိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္လိမ့္မယ္လို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ရခိုင္အေရးမွာ အခ်င္း နာမည္ခင္ပြန္းတပ္ၿပီးစြပ္စြဲတာ၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံျခားသား၊ တိုင္းရင္းသား စသျဖင့္ မသိ၊ နားမလည္း မေလ့လာဘဲနဲ႔၊ လူမ်ိဳးစုငယ္တစု၏ သမိုင္းေနာက္ေၾကာင္းကို မွ်မွ်တတ သုေတသန မျပဳလုပ္ဘဲ မတရားတဖက္ေဆာင့္ ကိုယ့္ထင္ရာအမွန္ထင္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳမွဳဆက္ဆံလာေတာ့ အခုလိုမ်ိဳးမလိုလားအပ္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ိဳးရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Ko Agga said...

သူငယ္ခ်င္းေရ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္၊ ဗမာႏိုင္ငံေအးခ်မ္းေစဘို႕နဲ႕ ဗမာလူမ်ိဳးဂုဏ္တက္ေစတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ စိတ္သေဘားထားၾကီးျမတ္တဲ့ အစဥ္အလာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

zaw said...

ေဆာင္းပါးေလး ေကာင္းပါတယ္...ျမန္မာ ႏိုင္ငံထဲက တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုး သိသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္..လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရခိုင္အေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ကိုေနဘုန္းလတ္အျမင္မျပည့္စံုတာလား ခ်န္ခဲ့တာလား...တစံုတခုအက်ဳိးအတြက္ မွ်ားေခၚသြားတာလား ဆိုတာမသိေပမယ့္....ကိုေနဘုန္းလတ္ေရ... ဘယ္တိုင္းျပည္..ဘယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမဆို အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးကို တနည္းနည္းနဲ႕ ကာကြယ္ထားၾကပါတယ္...ခု ရခိုင္အေရးမွာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္မႈ ကို ယဥ္ေက်းစြာ ဘယ္လို ျဖတ္ေက်ာ္သင့္လဲဆိုတာမပါပဲ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ေပတံၾကီးနဲ႕သာသြားမယ္ဆိုရင္တခ်ဳိ႕ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ၂၁ ရာစုစီမံကိန္းၾကီးကို ျမန္မာေတြ ကာကြယ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူးလား ။ ကမာၻမွာ မရိွခဲ့ဖူးတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ လူမ်ဳိးတစု ကို တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ခြင့္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေဆာ္ဒီအပါ အာရပ္ကမာၻ ။ မေလး။အင္ဒို။အိႏိၵယ နဲ႕ကမာၻအသိီသီးမွာ ရိွတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ ျမန္မာက လက္ခံေပးရေတာ့မယ္ထင္တယ္...ျမန္မာျပည္မွာ ပြားမ်ားႏႈန္းကိုလဲနဲနဲေလာက္ ေလ့လာၾကည့္ရံုနဲ႕သိႏိုင္ပါတယ္ ။ျမန္မာျပည္မွာ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတင္က်န္ခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးျခားတစုနဲ႕ ေနာက္ပိုင္းခိုး၀င္လာသူတစုပူးေပါင္းျပီး အင္အားၾကီးမားမႈ႕ကိုတည္ေဆာက္ျပီး ..ျမန္မာစကားလဲမသင္..ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုလဲနဲနဲမွအပ္စပ္ေအာင္မၾကိဳးစားပဲ....ပါကစၥတန္ဂ်ီနားဗား....ပါကစၥတန္ ဂ်ီနားဗား ဆိုျပီးေၾကြးေၾကာ္ေနၾကတာကို ျမန္မာေတြ ဒီအတိုင္း ထိုင္ၾကည့္ေနရမလား... အၾကံေလးေပးပါအံုး...(ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ပဲ) ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း ပြားမ်ားလာပံု ၾကံစည္ခ်က္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၾကည့္ပါအံုး....ျမန္မာ ျပည္ဟာ လူမ်ဳိးနဲ႕ဘာသာကို ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားစြာထက္လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္...တိုင္းျပည္ဆင္းရဲလြန္းလွ ျပီး ဒီိမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕မေရာက္ေသးလို႕သာ သိသာစြာမျမင္ပဲ အျမင္လဲြမွားမႈေတြ နဲနဲရိွေနတာပါ...ျမန္မာျပည္က ျမိဳ႕ရြာတိုင္းမွာ ခ်မ္းသာေနတဲ့ ပညာတတ္ေနတဲ့ လူေတြကိုလိုက္ၾကည့္လိုက္ပါ....ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ အာဏာလုေနၾကရတဲ့အခ်ိန္မွာ တာ၀န္မယူႏို္င္ခဲ့တဲ့ အေရွ႕အေနာက္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္မႈထဲက အေေနာက္တံခါးကို ရခိုင္ေတြႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မႈကို အလၤကာေတြတတ္ကြ်မ္းတဲ့ ဘေလာကာသမားေတြက ရိုက္ခ်ဳိး မဖ်က္မိပါေစနဲ႕လို႕ အထူးအၾကံေပးခ်င္ပါတယ္........ .ေလစားစြားျဖင့္

NICEMYANMAR said...

THANK YOU KO NAY PHONE LATT.

LONG LIFE TO YOU.

ATHEK SHAY PAR ZAY.

SAW MAUNG said...

THANK YOU

KO NAY PHONE LATT;

Nway Hlaing Thoone said...

ဒီေနရာမွာ အေမစုရဲ႕ စကားေလး ငွားသံုးပါရေစ ။က်ေနာ္တို႕တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုေတြလည္း အေမစုရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လက္ခံထားၾကတာပဲေလ ။လူေကာင္း၊လူဆိုး....လူေတာ္၊လူညံ႔...ရယ္လို႔ အယံုအၾကည္ မရွိပါဘူး ။ျပင္လို႔ရတဲ႔႔လူနဲ႔ ျပင္လို႔ မရတဲ႕လူ ဆိုတာပဲ အဆင္႔အတန္း ၂ ခုသာရွိပါတယ္။ ဟိုးေရွးယခင္ကေန အခုခ်ိန္ထိ ဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္တဲ႔ နိုင္ငံသားအခြင္႕အေရးဆိုတာမ်ား ထူးထူးကဲကဲ ၾကားမိတယ္မထင္ပါဘူး ကိုေနဘုန္းလတ္ေရ...။အဓိက အက်ဆံုးကေတာ႔ ဥပေဒပါပဲ။ကမာၻေပၚမွာ နိုင္ငံျခားသားကို နိုင္ငံသားထက္ မ်က္နွာသာေပး၊ အခြင္႕အေရးေပးေနတဲ႔ နိုင္ငံရယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံသာ ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ခ်ည္းပဲလားလို႔ ျပန္ၾကည္႔ၾကပါဦး...။ဒီလိုမ်ိဳး တရားလက္လြတ္ ေလာေလာဆယ္ သာေနရင္ ျပီးေရာ ဆိုတာေတြနဲ႔ ျပည္သူ႕ဘဝ နစ္နာလွပါျပီ...။ကိုယ္႕တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းကိုေတာ႔ အခုထိ ေျပလည္ေအာင္ (ေျဖရွင္းလို႕ရပါလ်က္၊ေျဖရွင္းနိုင္ပါလ်က္)မေျဖရွင္းၾကဘူး။သူတို႔အလိုက် လိုက္ေလ်ာျပီး တိုင္းျပည္အေပၚ မစင္တံုးေခြးနိုင္သလို လုပ္တဲ႕သူေတြကိုေတာ႔ Driver အေနနဲ႔ထား၊အေၾကာင္းခိုင္လံုမႈမရွိပဲ နိုင္ငံသားအျဖစ္ အတုလုပ္ေပး၊ကိုယ္႕တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳး အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ေပးပါပဲနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေခၚသြင္း........ဆိုေတာ႕.......က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္႕တိုင္းျပည္မွာကိုယ္ေနျပီး ဘာကို အားကိုးရမလဲ။ေျပာခ်င္လည္း ေျပာနိုင္ပါတယ္။မင္းတို႔က အခုထိလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို အေကာင္းမျမင္နိုင္ၾကေသးဘူးလို႕....။အမွန္ပါပဲ...။အစိုးရဟာ ေစာင္႔ၾကည္႔ေနတဲ႔ ျပည္သူတိုင္းအတြက္ ယံုၾကည္မႈေပးဖို႔ အင္မတန္ဝန္ေလးေစတဲ႔ ျဖစ္ရပ္၊ျပႆနာေတြဟာ နိုင္ငံတဝွမ္းလံုးမွာ လက္ရွိသက္ေသေတြပါပဲ...။အခု ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာဟာလည္း ေနာက္ကြယ္က Driver သို႔မဟုတ္ Source ကို မေဖာ္နိုင္သေရႊ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ေအးဖြယ္မျမင္ပါဘူး...။ေနာက္ျပီး ဥပေဒအရ အိမ္ရွင္ ...ဧည္႔သည္...ဆိုတာ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ အခြင္႔အေရး ဆိုတာေတြကို တိတိက်က် ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားရင္ ျပႆနာတက္စရာ မရွိပါဘူး။မလိုက္နာတဲ႕သူကိုပဲ ထိုက္တန္တဲ႔ အျပစ္ေပးရံုေပါ႔..။ ေနာက္ဆံုးခ်ဳပ္လိုက္ေတာ႔ ဥပေဒပါပဲဗ်ာ...အခုခ်ိန္ထိ အဲဒါကိုပဲ လိုသလို ကစားေနၾကတုန္းပဲ မဟုတ္လား...။

ႊThet Naing Oo said...

အမွန္အတိုင္းေၿပာရရင္ကိုေနဘုန္းလတ္ blog ကိုအခုမွဖတ္ဖူးတယ္။ေဆာင္းပါးေတြၾကိဳက္တယ္။ကၽြန္ေတာ္တို.လူမ်ိဳးေတြဘယ္ကိစၥမဆို စိတ္ခံစားမွဳနဲ.ခ်ည္းပဲ မၾကည့္သင့္ေတာ့ဘုူး။ၿပသနာတိုင္းရဲ.အေၿဖကိုေသခ်ာရွာသင့္ၿပီ။အတိတ္ကအားနည္းခဲ့တဲ့ၿဖစ္ရပ္ေတြကိုသင္ခန္းစာယူႏိုင္သင့္ပါၿပီ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ကိုေနဘုန္းလတ္။စာေကာင္းေတြမ်ားမ်ားေရးႏိုင္ပါေစ။

ko said...

It is very good.I wishes you that
more you can write and all Myanmar's
Pyae thuu more can read such as.....,

ေအာင္ေဇာ္ဦး said...

က်ေနာ္ဒီ Blog ကို၀င္ဖတ္ေနတာ ၁ လ ေလာက္ရွိေနပါၿပီး။ အေကာင္းျမင္ၿပီးအထင္အျမင္ေပးတာေရာ၊ မနာလိုမုန္းတီးစိတ္ႀကီးစြာနဲ႔ ကိုယ္အမွန္ထင္ရာကိုတဘက္စြန္႔ေအာင္ေရးေနတာေတြေရာ့ ဖတ္မိပါတယ္။ ဒီကေန႔က်ေနာ္အျမင္ေလးနဲ႔နဲ႔ေရးသားေဖၚျပပါရေစ။ ဒီရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို က်ေနာ္က July လကစၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ကမာသမိုင္း၊ webside မ်ိဳးစံုလင္စြာရွာဖြယ္ေတြရွိခ်က္အရ (ရခိုင္ႏွင္႔ရိုဟင္ဂ်ာ) ဒီလူမ်ိဳး ၂ မ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မွဳအႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးသြားခဲ့တာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ကစခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘက္မွေျပာဆိုခ်က္အရ သူတို႔သည္ ထိုေနရာသို႔ ေအဒီ ၇ ရာစု ကစၿပီး တဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ ၁၄ ရာစု မွ ၁၆ ရာစုထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရခိုင္နိုင္ငံဧ။္နိုင္ငံေတာ္ ရာထူးႀကီးငယ္မ်ားကို ေနာင္ေတာ္ ရခိုင္လူမ်ိဳးနဲ႔အတူထမ္းေဆာင္းၿပီး နိုင္ငံအက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင့္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားနဲ႔တကြ ေျပာဆိုလာၾကသည္။ ေနာက္တဘက္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔နဲ့ဆန္႔က်င္းဖက္အဆိုေတြျမင္ေတြ႔ေနရတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ မဆလအစိုးရအဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားက က်ဳ္ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာနာမည္သည္ ၁၉၅၀ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ေဖၚေပါက္လာေၾကာင္းနွင္႔ အဂၤလိပ္ေခတ္မွစတင္ၿပီးယေန႔ထိုင္တံခါးမရွိဓါးမရွိအေနာက္ဘက္ဘဂၤလားေဒရွ္႔မွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာၾကေသာလူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းအခိုင္အမာ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ သည္လိုအေျခအေနအထားမ်ိဳးမွာ ကြ်န္ုပ္တို႔ဘယ္လို႔သံုးသပ္သင့္သလဲ။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြတင္ျပလာသလို သူတို႔သည္ ၇ ရာစုကပင္ ထိုေဒသတြင္ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းကို ကြ်နု္ပ္တို႔ကမ်က္စီမွိတ္ၿပီးယံုၾကည္လက္ခံၿပီး တိုင္းရင္းသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ယင္ မူလေနရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာမက ျမန္မာတနိုင္ငံလုံးအတြက္ နစ္နာစရာေကာင္းပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြတင္ျပလာတာေတြကို မစိစစ္ဘဲ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ မဆလ အစိုးရအဆက္ဆက္က ေျပာဆိုစြပ္စြဲခ်က္အတိုင္းမ်က္စိမွိတ္ၿပီးလက္ခံလိုက္မယ္ဆိုလိုရွိယင္လည္း တကယ္လို႔မွ် ထိုရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္အစိုးရတို႔စြပ္စြဲခ်က္အတိုင္းမဟုတ္ခဲ့ေသာ္....ဒီေနရာမွာ ဒီအခ်က္ ၂ ခ်က္အေပၚမွာဘယ္လိုသံုးသပ္ဆံုးျဖတ္သင့္သလဲ။ ျပသနာရဲ့မူလဇတ္ျမစ္ကို အရင္ဆံုးရွာေဖြေဖၚထုတ္ရမယ္။ ရခိုင္သမိုင္းကိုေသေသခ်ာခ်ာျပည့္ျပည့္စံုစံုရွာေဖြေလ့လာရမယ္။ ဖံုကြယ္ရာထဲ့ကေဖၚထုတ္ရမယ္။ လက္လွမ္းမမွိေအာင္ကန္႔သတ္ထားတဲ့စည္းကိုေက်ာ္ၿပီးရွာေဖြေဖၚထုတ္ရမယ္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲျပည္တြင္းမွာတဘက္သတ္ ေရးသားထုတ္ေ၀ေရးသားခ်က္ထဲ့က ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို ဘယ္လိုနည္းနဲမွ် တရားမွ်တစြာေဖၚထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

Anonymous said...

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ကိုေနဘုန္းလတ္ကို နဂိုကတည္းကေလးစားတဲ့သူပါ...ကိုေနဘုန္းလတ္
ဦးတည္ခ်က္(ဒီpost မွာ)ကိုကြ်န္ေတာ္ျမင္ေနရ
သလိုပါပဲ..ကြ်န္ေတာ္ဗမာလူမ်ိဳးပါ ရခုိင္အပါအ
၀င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုးကိုညီအစ္ကိုေတြ
လို႕သတ္မွတ္ျပီး တေျပးညီ ခ်စ္ခင္သူပါ ဆိုလို
တာကအခုရခိုင္ကိစၥမွာရခိုင္လူမ်ိဳးကိုမနစ္နာေစ
ခ်င္ပါ လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕လည္း ဒုကၡသည္ေတြကိုစာနာပါတယ္ ဒါေပမယ့္ရခိုင္အပါအ၀င္နိုင္ငံရဲ႕လံုျခံဳေရးကိုထိပါး
လာနိုင္ရင္ေတာ့လက္မခံပါထို႕အတူ ရခိုင္အပါအ
၀င္တိုင္းရင္းသားအားလံုးကိုလည္းဒိုးတူေဘာင္ဘက္
တစ္ေလွထဲစီးခရီးသြားခ်င္သူပါ ခြဲထြက္ျခင္းကို
လက္မခံပါ ဒါေပမယ္ ့ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ျပသနာ
ကအမွန္ကိုမသိရေသးျခင္းပါ တကယ့္အေျခအေနမွန္နဲ႕ လက္ရိွကိစၥေတြကို
သာမာန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕လိုက္မမီ
ပါ အမွန္တရားနဲ႕ပိုမိုနီးစပ္တဲ့အခ်က္အလက္
မ်ားကိုသိခြင့္ေပးပါ လို႕ ေလးစားစြာေတာင္းဆိုပါတယ္

မင္းအိမ္မွဴး said...

ကိုေနေရ ေက်းဇူးပါ ႕႕႕
လူကို လူလို႔ပဲ ျမင္ႏုိင္ၾကပါေစဗ်ာ။

Anonymous said...

Dear Ko Latt,
The door to your cell has opened, the lights have been turned on, but still there is darkness in the open prison of the land called Burma. But in the darkness you are a ray of light. Human Rights is a way of life driven by compassion; enshrined in our speech, actions, thoughts and understanding. You are a true Buddhist. May the brightness of your light always illuminate the dark cells of those who do not follow the middle way; those who seek to destroy the dignity of other living beings. Thank you for being a guiding light in the darkness.

With loving kindness
Your unknown sister.

Anonymous said...

အ၇မ္းအရမ္းကိုခံစား၇တယ္ဗ်ာ..ေရလည္ေႀကြသြားတယ္ေပါ႕....လူကိုလူလိုျမင္ဘို႕ကအေရးႀကီးပါတယ္...ပေလးဘိြဳင္းသန္းႏိုင္သီခ်င္းထဲမွာလဲ ပါတယ္ေလ...အဲဒါထက္ ပိုအေရးႀကီးတာက ေခြးကို လူလို႕မျမင္မိဘို႕ဘဲဗ်...ဟုတ္တယ္ဟုတ္(ဂ်က္ျမေသာင္း)၊

Anonymous said...အင္မတန္ေကာင္းတ့ဲေဆာင္းပါးေလးပါ၊ ၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ.အေၿခအေနေတြနဲ.ကိုက္ညီတာမို.သင္ခန္းစာယူစရာပါ၊လူသားခ်င္းလူလိုၿမင္ၿပီးအၿပန္အလွန္ေလးစားနွိုင္ႀကပါေစ၊

Unknown said...

Really good one..i appreciated..it

Unknown said...

Hello ko nay phone latt. I am a pure Burmese Buddhist. Just wish to let you know thatI share the same sentiments frm the beginning of the whole conflict. I hope that more people frm our nation can be broadminded and rational as you. A good read and glad to know that there are others who support you too.

Anonymous said...

ta khar mha bal thu. ko mha coment ma pay phuu buu, d blog ko phat pee tot ayann sate hlote shar twar lo. myat yay tg lae mi par dal, ayann asoon ma yout pae lu ko lu lo. myin naing par say lo. lae arr lone atwat sanda pyu par dal.
thu ka tot christian mo lo. thu ka tot muslim mo. lo. so pee apyat chay hmone lite mal so tae lat shi myanmar mhar ako. lo sate dad myo nae lu lae shi tay tal so tot budda bar thar win so tar ko bal naing ngan yout yout wint kywar lo. ya twar kya p

Unknown said...

သေဘာထားခ်င္း တူညီသျဖင့္ ရွယ္သြားပါသည္။ ေက်းဇူးပါ။

Unknown said...

Compare LIC's New Endowment Plan with other insurance plans & buy. Check details of LIC new endowment plan, benefits, eligibility, etc.
LIC Endowment Plan